Hằng số là gì? Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến hằng số

Đọc bài học này để tìm hiểu tất cả về hằng số là gì và làm thế nào bạn có thể dễ dàng xác định vị trí của chúng trong các công thức và trong các vấn đề toán học. Tìm hiểu các hằng số đóng vai trò quan trọng như thế nào thậm chí một số chữ cái trông giống như các biến cũng có thể là hằng số.

Hằng số là gì?

Hằng số là một phần của biểu thức đại số không thay đổi. Trong bài học này, bạn sẽ tìm hiểu tất cả về hằng số. Một hằng số, trong toán học, là một giá trị không thay đổi. Hằng số là một giá trị cố định.

Tất cả những số của chúng tôi được coi là lao lý không đổi. Tại sao vậy ? Nếu bạn thấy một yếu tố như thế này : 3 + 3. Sau đó, bạn biết rằng bạn cần thêm 3 và 3 với nhau. Biểu thức này sẽ không khi nào đổi khác thành 5 + 3 hoặc 4 + 4. Điều này là do số 3 luôn là viết tắt của số 3. Điều này không khi nào biến hóa.

Các biến có thể là hằng số

Có một điều thú vị về hằng số và đó là: Một số biến cũng có thể là hằng số. Một biến, như được định nghĩa trong toán học là một giá trị không xác định hoặc một giá trị có thể thay đổi.

Ví dụ: phương trình y = 3x + 4 có hai biến là x và y. Đây là các biến vì bạn không biết những giá trị này là gì và những giá trị này có thể thay đổi. X của bạn có thể bằng bất kỳ số nào và y của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào giá trị x của bạn.

Ví dụ: nếu x của bạn bằng 1, thì y của bạn bằng 3 * 1 + 4 = 7. Nếu x của bạn bằng 2, thì y của bạn bằng 3 * 2 + 4 = 10.

Bây giờ, nếu bạn có một phương trình như thế này:

y = 9 * x – 3 trong đó x = 3

Khi đó biến x của bạn trở thành hằng số vì vấn đề đã nói rằng x bằng 3. Khi vấn đề của bạn cung cấp cho bạn một biến bằng, thì biến đó trở thành hằng số.

Ngoài ra, có những hình tượng đại diện thay mặt cho hằng số. Ví dụ, ký hiệu pi là viết tắt của hằng số giao động bằng 3,14.

Số Pi là một hằng số

Có những ký hiệu khác đại diện thay mặt cho những hằng số khác trong toán học cũng như e, đại diện thay mặt cho số của Euler, giao động 2.71828. Có thêm một vài điều nữa mà bạn sẽ khám phá thêm khi bạn tân tiến trong toán học của mình.

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment