Meresci: Quy tắc nhập liệu

Phần
5. Kĩ thuật soạn thảo tài liệu khoa học

Quy
tắc nhập liệu

Thời gian

Để màn biểu diễn thời gian trong văn bản, có những trường hợp sau : ngày-tháng-năm ; giờ-phút-giây ; những khoảng chừng thời gian theo cây niên đại ; những thứ trong tuần. Mỗi loại thời gian có một số ít cách ghi khác nhau. Hiện nay do chưa có văn bản chính thức lao lý bắt buộc yếu tố này nên cần tự lựa chọn một cách viết thống nhất và hợp lý trong cả bài .
Cách ghi ngày-tháng-năm

 • Ngày-tháng-năm đầy
  đủ: có hai lựa chọn:
  • viết đầy đủ bằng chữ thường;
   ngày,
   tháng và năm viết bằng số Arab, các
   ngày
   dưới 10 và các tháng dưới 3 phải
   có số 0 ở
   trước: ngày 11 tháng 6 năm 2007, ngày 19 tháng 11 năm 938, ngày 01 tháng 02 năm 34,…;
  • viết như trên, nhưng số của
   tháng viết bằng chữ thường, với các
   tháng 01 thay bằng “giêng”:

   ngày
   17 tháng giêng năm 1989, ngày 31
   tháng ba
   năm 2000, ngày 09 tháng mười hai năm 2005

   Bạn đang đọc: Meresci: Quy tắc nhập liệu

   ,…

Nếu có thành phần nào cần bỏ đi thì những phần còn lại vẫn giữ nguyên cấu trúc : tháng 4 năm 1984, ngày 07 tháng giêng, …

 • Viết ngày tháng
  năm vắn tắt: chỉ
  dùng các con số và các
  kí hiệu
  làm dấu ngăn cách:
  • thứ tự: không được đảo lộn
   thứ tự ngày-tháng-năm trong bản văn viết bằng
   tiếng Việt;
  • số của năm: chỉ viết hai số cuối
   (dùng giới
   hạn vì dễ gây nhầm lẫn), viết đầy đủ
   các con số
   (ngày càng phổ biến);
  • số của tháng: có
   ba khả năng:
   • chỉ viết đúng con số của
    tháng: tháng 1, 2, 3,… 10, 11, 12,
   • các tháng dưới
    3 có số 0
    liền trước để phân biệt với các tháng
    trên
    10: tháng 01, 02, 3, 4,… (áp dụng
    chính
    thức trong các văn bản hành chính
    nhà nước),
   • các tháng đều
    viết với hai con số:
    tháng 01, 02, 03,… (đơn giản, phù hợp với
    cách
    trình bày của đa số các
    trình xử lí
    trên máy tính)
  • số của ngày: có
   hai khả năng:
   • chỉ viết đúng con số của
    ngày: ngày 1, 2, 3,… 20, 21, 22,…
   • các ngày dưới
    10 viết bằng hai con số: ngày 01, 02, 03, 4,…
    (áp dụng chính thức trong các văn bản
    hành
    chính nhà nước, đơn
    giản, phù hợp với cách trình
    bày của đa
    số các trình xử lí trên
    máy tính).
  • dấu cách: thường
   có hai kiểu dấu cách:
   • dấu gạch nối (-): ngày 01-3-2003, ngày 15-01-1997,…
   • dấu gạch chéo (/): ngày 27/7/1969, ngày 08/01/1978,…

Nếu có thành phần nào cần bỏ đi thì những phần còn lại vẫn giữ nguyên cấu trúc : tháng 6-1985, ngày 23/07, tháng 08/2006, …
Nói chung, cách ghi tổng thể những tháng và ngày bằng hai số lượng, dùng dấu gạch chéo làm dấu ngăn cách là cách tương thích nhất, xét về cách sử dụng dấu và kí hiệu cũng như về quan hệ sử dụng những chương trình máy tính .

Cách ghi giờ-phút-giây

 • Giờ-phút-giây đầy
  đủ:
  • viết đầy đủ
   bằng số Arab, đơn
   vị  viết bằng chữ thường:
   7 giờ 30 phút 45 giây, 8 giờ 45 phút, 4 phút 11 giây, 10 giây 35 sao,…;
  • nếu là con số chỉ thời gian
   trong
   ngày, thêm yếu tố chỉ buổi (khoảng

   12 giờ) hoặc
   dùng đầy đủ con số của hệ 24 giờ:

   9 giờ 30 phút
   sáng,

   5 giờ chiều, 7 giờ tối, 11 giờ khuya

   9 giờ 45 phút, 13 giờ
   30 phút,

   0 giờ 15 phút 30 giây

   ,…

 • Giờ-phút-giây vắn
  tắt: chỉ dùng các con số và
  các đơn vị đo hoặc
  kí hiệu thời gian:
  • thứ tự: theo đúng thứ tự
   giờ, phút, giây, sao;
  • đơn vị đo thời gian: h (giờ), min
   (phút), s (giây);
  • kí hiệu đơn vị đo thời
   gian: ‘ (phút), ” (giây);
  • dấu cách:
   • nếu dùng đơn vị đo thời
    gian, dấu
    cách là khoảng trắng dính trước
    và sau đơn
    vị (trừ đơn vị cuối cùng), đơn vị sao để trống:

    12 h 15 min, 8 min 16 s 25

    ,…

   • nếu dùng kí
    hiệu đơn vị, dấu cách là khoảng trắng
    dính sau kí hiệu, đơn vị sao để trống: 8 ‘ 15 ” 30,…
   • dùng dấu hai
    chấm, không
    có khoảng trắng cách cả trước lẫn sau: 08:14:59
    (giờ-phút giây), 15:06 (giờ-phút),
    45:30
    (phút-giây).


Về đầu trang
Cách ghi những khoảng chừng thời gian theo cây niên đại
Các khoảng chừng thời gian theo cây niên đại được viết bằng chữ thường ( chỉ viết hoa vần âm đầu của âm tiết đầu khi có mục tiêu tu từ ) : thiên niên kỉ ( 1.000 năm ), thế kỉ ( 100 năm ), thập kỉ ( 10 năm ). Các số lượng theo sau được viết bằng số La Mã, chữ in : thế kỉ XIX, thiên niên kỉ II, … Riêng thập niên được viết bằng không thiếu bốn số ( làm tròn dưới đến 10 ) của năm : thập kỉ 1900, thập kỉ 1980, …

 • Khái niệm “thập niên” dùng để chỉ khoảng thời gian 10 năm bất kì, đi kèm
  bằng số của hai năm đầu và cuối, cách nhau bằng một dấu
  gạch nối (không có khoảng trắng): thập niên
  1976-1985, thập niên 2007-2016,…

Năm khởi đầu mỗi khoảng chừng thời gian này khởi đầu từ 1 : thiên niên kỉ I gồm những năm 1-1000, thiên niên kỉ II gồm những năm 1001 – 2000 ; thế kỉ XI gồm những năm 1001 – 1100, thế kỉ XIX gồm những năm 1801 – 1900 ; thập kỉ 1900 gồm những năm 1901 – 1910, thập kỉ 1990 gồm những năm 1991 – 2000 ; …
Năm mở màn Công nguyên là năm 1. Không có năm 0. Các năm trước Công nguyên được tính ngược từ năm 1, với hai cách ghi ( lựa chọn một cách ghi thống nhất ) :

 • ghi con số của năm, theo sau là kí
  hiệu “tr. CN” (trước Công nguyên): năm 217 tr. CN, năm 514
  tr. CN,…;
 • ghi con số của năm, kèm trước bằng dấu trừ (không có khoảng trắng): năm -138, năm -475,…

Cách ghi các thứ trong tuần

Viết rất đầy đủ bằng chữ thường : thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật .
Viết tắt : T2, T3, T4, T5, T6, T7, CN .
Chỉ viết hoa vần âm đầu của thứ khi từ này đứng đầu câu : viết ” Thứ hai là ngày đầu tuần “, nhưng ” Ngày cuối tuần là chủ nhật ” .
Bài tập tự kiểm tra
Về đầu trang

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment