lãnh cảm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Nguyên nhân là, Len là người lãnh cảm.

And the reason he was, was that Len is a cold fish .

QED

Quan trọng là em đừng lãnh cảm với mọi người.

It’s important that you don’t shut everybody out .

OpenSubtitles2018. v3

Anh muốn nói, như là, lãnh cảm?

You mean, like, frigid?

OpenSubtitles2018. v3

Có nhiều lý thuyết sai lầm… về một vấn đề của phụ nữ được gọi là lãnh cảm.

There are many misleading theories about the subject of women who are so – called frigid.

OpenSubtitles2018. v3

Lãnh cảm?

Frigid?

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ như tôi đoán là anh chỉ hẹn hò với những em lãnh cảm.

Like i assume you only date emotionally stunted bigots.

OpenSubtitles2018. v3

Mẹ, lãnh cảm nghĩa là gì?

Mum, what does frigid mean?

OpenSubtitles2018. v3

thật là lãnh cảm

That’s apathetic.

OpenSubtitles2018. v3

Đồ lãnh cảm!

Frigid!

OpenSubtitles2018. v3

Tôi không lãnh cảm.

I’m not apathetic.

OpenSubtitles2018. v3

Có phải ngươi thấy nàng ta rất lãnh cảm không?

You think she’s frigid, right?

OpenSubtitles2018. v3

Nhiều ông nói có rất nhiều cô gái bị lãnh cảm.

There are men who say that a lot of girls are frigid.

OpenSubtitles2018. v3

Vì vậy, tôi đã đi tới kết luận là không có phụ nữ lãnh cảm.

Therefore, I have come to the conclusion that there are no frigid women.

OpenSubtitles2018. v3

Lãnh cảm là một từ xấu để chỉ sự phong tỏa các luân xa kinh niên.

Frigid is a nasty word for chronically blocked chakra’s.

OpenSubtitles2018. v3

Khiến một người ích kỷ, thờ ơ và lãnh cảm với người hôn phối.—Ê-phê-sô 5:28, 29.

Promoting selfishness, emotional aloofness, and dissatisfaction with one’s mate. —Ephesians 5:28, 29.

jw2019

Một trong những đồng sự của tôi gọi phần diễn của em là ” lãnh cảm “.

One of my colleagues called your performance’frigid‘.

OpenSubtitles2018. v3

Máy rung đã được phát minh trong thời Victoria để tạo cực khoái cho bệnh nhân nữ bị lãnh cảm.

( Woman ) Vibrators were invented in Victorian times to provide orgasms as a medical cure for hysteria or womb disease in female patients.

OpenSubtitles2018. v3

Việc thiếu giáo dục cũng khiến cậu bị lãnh cảm với trường học và cậu thường xuyên trốn học tới công viên Sefton.

His lack of education contributed to a feeling of alienation at school, which resulted in his regularly playing truant at Sefton Park.

WikiMatrix

Những bạn đời từng lãnh cảm tình dục đột nhiên thấy bản thân rạo rực dục vọng, thì họ không biết nó đến từ đâu.

And, partners who were sexually indifferent find themselves suddenly so lustfully voracious, they don’t know where it’s coming from.

ted2019

Tự chủ trong lãnh vực cảm xúc

Self-Control Regarding Our Emotions

jw2019

10 Tuy nhiên bạn đừng nên chờ đợi nhận lãnh những cảm giác mạnh nào đó.

Do not expect, however, some profound emotional experience.

jw2019

Lãnh đạm, cảm xúc xa rời thực thế.

Indifferent and emotionally detached from reality.

OpenSubtitles2018. v3

Rồi ngày ngày lại trôi qua, kỳ vọng đó nhường chỗ cho nỗi cam chịu – một sự cam chịu vô vọng của người già, mà đôi khi người ta tưởng nhầm là sự thờ ơ lãnh cảm .

But the days passed, and expectation gave place to resignation–the hopeless resignation of the old, sometimes miscalled apathy .

EVBNews

Những đánh giá ban đầu của bộ phim chủ yếu đều tập trung vào phần diễn xuất của Streep, khi tán dương bà trong việc đưa một nhân vật lãnh cảm trở nên phức tạp hơn so với trong tiểu thuyết.

Initial reviews of the film focused primarily on Streep’s performance, praising her for making an extremely unsympathetic character far more complex than she had been in the novel.

WikiMatrix

Bạn có xem việc tránh những sự hờn giận là một phần của tính tự chủ trong lãnh vực cảm xúc không?

(Leviticus 19:17) Do you view avoiding grudges as part of your self-control regarding emotions?

jw2019

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment