người đọc trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

1 số nhà nghiên cứu yêu cầu vài trăm người đọc 1 bài viết khoa học.

A couple of researchers asked a few hundred people to read a scientific article .

QED

Cậu bé tìm người đọc truyện đêm khuya à?

Hey, you looking for somebody to read you a bedtime story?

OpenSubtitles2018. v3

(Khải-huyền 14:6) Ngài muốn mọi người đọc được Lời Ngài tức Kinh Thánh.

( Revelation 14 : 6 ) He wants his written Word to be readily available to all mankind .

jw2019

Khi mọi người đọc bài này…

When people read this…

OpenSubtitles2018. v3

Chỉ một hai người đọc được.

Only a couple of people read it .

QED

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng nhiều người đọc kinh này nhưng không hiểu đầy đủ ý nghĩa.

It must be acknowledged, however, that many who recite the Lord’s Prayer do not fully understand it.

jw2019

Sở thích của người đọc phải tạo ra “Mong muốn mua”, 4.

Having the reader’s interest it must create “Desire to Buy,” 4th.

WikiMatrix

NHIỀU người đọc sách chỉ để giải trí mà thôi.

MANY people read simply for pleasure.

jw2019

Nghe giọng là biết người đọc đến từ hòn đảo mà tôi sống.

I can tell from his accent that he is from my island.

jw2019

KINH-THÁNH có nhiều người đọc hơn bất cứ sách nào khác.

MORE people have read the Bible than any other book.

jw2019

Ít người đọc được lắm.

There are few who can.

OpenSubtitles2018. v3

Nó sẽ làm người đọc phân tâm với chủ đề chính.

It would have distracted the reader from the central theme.

OpenSubtitles2018. v3

Anh là người đọc ý nghĩ, Parkman.

You’re a mind reader, Parkman.

OpenSubtitles2018. v3

Những người đọc Kinh Thánh không ngạc nhiên về điều này.

This is not surprising to Bible readers.

jw2019

Những người đọc hiểu lầm dòng này nghĩa là 32 tháng 3, tức ngày 1 tháng 4.

Readers apparently understood this line to mean “32 March”, i.e. April 1.

WikiMatrix

Nếu con muốn có người đọc, có thể đểvài câu Shakespeare trên mông.

Yeah, well, if it’s readers you’re after, why don’t you put some Shakespeare on your ass?

OpenSubtitles2018. v3

Google Tin tức không hiển thị quảng cáo cho người đọc khi họ ngoại tuyến.

Google News doesn’t display ads to readers when they’re offline.

support.google

(Lại là cô Mullet – người đọc rất nhiều truyện trinh thám – kể cho tôi nghe).

(Mrs Mullet again, who reads detective novels.)

Literature

Để người đọc lớn tiếng có thể đọc dễ dàng.

So that the one reading aloud from it may do so easily.

jw2019

“Từ trước tới nay, Kinh-thánh được nhiều người đọc hơn bất cứ cuốn sách nào khác…

“The Bible is the most widely read book in history.. . .

jw2019

Ông đã bỏ qua những chi tiết mà ông nghĩ những người đọc sẽ không thể chấp nhận.

He omitted details that he thought would be unacceptable to readers.

jw2019

Từ cách nhìn nhận của người đọc, kanji cũng có một hoặc nhiều cách đọc khác nhau.

From the reader’s point of view of, kanji are said to have one or more different ” readings ” .

WikiMatrix

Bằng cách sử dụng TryIt editor, người đọc có thể đọc và chỉnh sửa code ở trong sandbox.

By using the TryIt editor, readers can edit examples and execute the code in a sandbox.

WikiMatrix

Sứ đồ Phao-lô khuyên người đọc hãy “tiếp tục nghĩ đến” những điều nhân đức, đáng khen.

The apostle Paul exhorted his readers to “continue considering” virtue and other praiseworthy things.

jw2019

Vì thế, số người đọc Kinh Thánh thời đó cũng bị giới hạn.

That naturally limited the scope of its readership.

jw2019

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment