Lệnh trong Tin học là gì

Câu lệnh là đơn vị cơ bản của một ngôn ngữ lập trình. Trong trường hợp đặc biệt, nó có thể cũng trở thành một đơn vị thao tác của máy tính điện tử hay còn gọi là một chỉ thị.

Vì mức độ phức tạp, việc dùng những thông tư để trực tiếp điều khiển và tinh chỉnh máy tính sẽ rất ít thông dụng. Thay vào đó, người ta ghép 1 số ít tổng hợp của những thông tư để cho máy thi hành được một động tác lớn hơn gọi là câu lệnh. Như vậy mỗi câu lệnh gồm có một hay 1 số ít mệnh lệnh máy tính được sắp xếp theo trình tự xác lập và nhằm mục đích mụch đích ra lệnh cho CPU triển khai một thao tác cố định và thắt chặt có ý nghĩa .

Tùy theo ngôn ngữ lập trình, các câu lệnh sẽ có cấu trúc khác nhau và có trật tự sắp xếp nhất định. Trật tự này thường không đổi và được gọi là cú pháp (syntax).

Bạn đang đọc: Lệnh trong Tin học là gì

Câu lệnh hoàn toàn có thể hiểu như thể mệnh đề cơ bản hoàn toàn có thể được cấu trúc trải qua việc sử dụng những từ khóa ( đã được định nghĩa từ trước bởi ngôn từ lập trình ) hoặc là hoàn toàn có thể tạo bởi những thông tư từ những cấu trúc ngữ pháp hay cú pháp đã được định nghĩa sẵn. Các câu lệnh của một chương trình dùng để thông tư cho máy tính biết làm gì, giải quyết và xử lý như thế nào với những tài liệu và từ đó thực thi những phép tính toán hay biến hóa tài liệu để đạt được hiệu quả .

Mục lục

 • 1 Các kiểu câu lệnh
 • 2 Đặc điểm
 • 3 Ví dụ về các câu lệnh
 • 3.1 Ngôn ngữ ASM
 • 3.2 Ngôn ngữ C
 • 3.3 Ngôn ngữ C++
 • 4 Tham khảo
 • 5 Xem thêm

Các kiểu câu lệnhSửa đổi

Sau đây là những loại câu lệnh chính. Thí dụ được dùng viết theo ngôn từ Pascal

 • Định nghĩa: TYPE SALARY = INTEGER
 • Khai báo: VAR A:INTEGER
 • Gán giá trị: A:= A + 1
 • Dãy câu lệnh: A:= A + 1; WRITELN(A)
 • Điều kiện: IF A > 3 THEN WRITELN(A) ELSE WRITELN("NOT YET") END
 • Vòng lặp: FOR A:=1 TO 10 DO WRITELN(A) END
 • Gọi: CLEARSCREEN()

Đặc điểmSửa đổi

 • Mệnh lệnh thì khác với biểu thức ở chỗ các biểu thức thì có thể trả về các gía trị và không thể gây ra hiệu ứng phụ, trong khi đó, các câu lệnh được thực thi sẽ không trả về giá trị nào ngoại trừ có thể tạo ra các hiệu ứng khác nhau.
 • Trong việc lập trình kiểu cấu trúc thì các câu lệnh có thể được nhóm lại tạo nên các khối câu lệnh (thí dụ như là các hàm hay các thủ tục)

Ví dụ về các câu lệnhSửa đổi

Ngôn ngữ ASMSửa đổimov AX, BX;     (gán giá trị của BX lên AX)

Ngôn ngữ CSửa đổiprintf(“Hello World!\n”);   // hiển thị ra màn hình “Hello World!”

Ngôn ngữ C++Sửa đổicin >> name >> age;    // đọc (từ bàn phím) giá trị cho biến “name” và “age”

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

 • Ngôn ngữ lập trình
 • Mệnh lệnh

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment