Cách tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do hay, chi tiết | Vật Lí lớp 10

Cách tính quãng đường, vận tốc trong rơi tự do hay, chi tiết

A. Phương pháp & Ví dụ

Sử dụng những công thức :

Quảng cáo

– Công thức tính quãng đường: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

– Công thức tốc độ : v = g. t

Bài tập vận dụng

Bài 1: Một vật rơi tự do khi chạm đất thì vật đạt v = 20 m/s. Hỏi vật được thả rơi từ độ cao nào? Biết g = 10 m/s2

Hướng dẫn:

Ta có tốc độ của vật là : v = v0 + gt ⇒ t = v / g = 2 s
Quãng đường vật rơi : h = S = 50% gt2 = 20 m

Bài 2: Từ độ cao 100 m người ta thả một vật thẳng đứng xuống với v = 10 m/s, g = 10 m/s2.

a. Sau bao lâu vật chạm đất .
b. Tính tốc độ của vật lúc vừa chạm đất .

Hướng dẫn:

a. S = v0t + 50% gt2 ⇒ 100 = 10 t + 5 t2 ⇒ t = 6.2 s ( nhận ) hoặc t = – 16.2 s ( loại )
b. v = v0 + gt = 10 + 10.6.2 = 72 m / s

Bài 3: Một vật rơi tự do từ độ cao 15 m xuống đất, g = 9.8 m/s2 .

a. Tính thời hạn để vật rơi đến đất .
b. Tính tốc độ lúc vừa chạm đất .

Hướng dẫn:

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Quảng cáo

Bài 4: Người ta thả một vật rơi tự do, sau 5s vật chạm đất, g = 9.8 m/s2. Xác định.

a. Tính độ cao lúc thả vật .
b. Vận tốc khi chạm đất .
c. Độ cao của vật sau khi thả được 2 s .

Hướng dẫn:

a. độ cao lúc thả vật: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

b. v = v0 + gt = 0 + 9.8.5 = 49 m / s
c. Quãng đường vật rơi 2 s tiên phong : S1 = 50% gt2s2 = 19.6 m
Độ cao của vật sau khi thả 2 s : h = S3s sau = S – S2s = 102.9 m

Bài 5: Một người thả vật rơi tự do, vật chạm đất có v = 36 m/s, g = 10 m/s2 .

a. Tìm độ cao thả vật .
b. Vận tốc vật khi rơi được 15 m .
c. Độ cao của vật sau khi đi được 2.5 s .

Hướng dẫn:

a. Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án (vì vận tốc sau khi chạm đất : v = gt ⇒ t = 3.6s)

b. Thời gian vật rơi 20 m tiên phong :

Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án ⇒ v15m = gt15m = 17.3 m/s

c. Khi đi được 2s: Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án = 20m

h ’ = S – S2s = 44.8 m

Quảng cáo

B. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Sự rơi tự do là :

A. Một dạng hoạt động thẳng đều
B. Chuyển động không chịu bất kỳ lực công dụng nào
C. Chuyển động dưới tính năng của trọng tải
D. Chuyển động khi bỏ lỡ mọi lực cản
Hiển thị lời giải
Chọn C

Câu 2: Chuyển động của vật nào dưới đây sẽ được coi là rơi tự do nếu được thả rơi?

A. Một mẩu phấn
B. Một chiếc lá bàng
C. Một sợi chỉ
D. Một quyển sách
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 3: Chọn phát biểu sai về chuyển động rơi tự do:

A. Là hoạt động thẳng nhanh dần đều
B. Ở thời gian khởi đầu tốc độ của vật luôn bằng không
C. Tại mọi điểm ta xét tần suất rơi của vật là như nhau
D. Chuyển động theo phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 4: Chọn phát biểu sai về chuyển động rơi tự do:

A. Vật có khối lượng càng lớn rơi càng nhanh
B. Đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên tốc độ là tần suất trọng trường
C. Vật có tốc độ cực lớn khi chạm đất
D. Sự rơi tự do là sự rơi chỉ chịu công dụng của trọng tải
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 5: Một vật rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất. Cho g = 10 m/s2. Tính vận tốc lúc ở mặt đất.

A. 30 m / s

B. 20 m/s

C. 15 m / s
D. 25 m / s
Hiển thị lời giải
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 6: Một vật rơi tự do khi chạm đất vật đạt v = 30 m/s. Lấy g = 9.8 m/s2. Độ cao mà vật được thả xuống là:

A. 65.9 m
B. 45.9 m
C. 49.9 m
D. 60.2 m
Hiển thị lời giải
V = gt suy ra t = v / g = 3.06 s
Vậy chiều cao vật được thả rơi là : h = 50% gt2 = 45.9 m

Câu 7: Thả một hòn đá từ độ cao h xuống đất và hòn đá rơi trong 1s. Nếu thả hòn đá từ độ cao h’= 4h thì thời gian rơi là:

A. 5 s
B. 1 s
C. 2 s
D. 4 s
Hiển thị lời giải
Ta có
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án
Suy ra h / h ’ = t2 / t ’ 2 = 1/4 suy ra t / t ’ = 50% suy ra t ’ = 2 t = 2 s

Câu 8: Một vật được thả rơi không vận tốc đầu khi chạm đất có v = 70 m/s. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao mà vật được thả xuống là:

A. 260 m
B. 255 m
C. 250 m
D. 245 m
Hiển thị lời giải

V = gt ⇒ Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Vậy chiều cao vật được thả rơi là : Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 9: Chuyển động của vật nào dưới đây có thể coi như chuyển động rơi tự do?

A. Một vận động viên nhảy dù trên không đang rơi khi dù đã mở .
B. Một viên gạch rơi từ độ cao 3 m xuống đất .
C. Một chiếc thang máy đang hoạt động đi xuống .
D. Một chiếc lá đang rơi .
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không đúng cho chuyển động rơi tự do

A. Gia tốc không đổi
B. Chuyển động đều
C. Chiều từ trên xuống
D. Phương thẳng đứng
Hiển thị lời giải
Chọn B

Câu 11: Nhận xét nào sau đây là sai?

A. Gia tốc rơi tự do là 9.8 m / s2 tại mọi nơi trên toàn cầu
B. Gia tốc rơi tự do đổi khác theo vĩ độ
C. Vecto tần suất rơi tự do có chiều thẳng đứng hướng xuống dưới
D. Tại cùng một nơi trên toàn cầu và độ cao không quá lớn thì tần suất rơi tự do không đổi
Hiển thị lời giải
Chọn A

Câu 12: Một viên đá được thả từ một khí cầu đang bay lên theo phương thẳng đứng với vận tốc 5 m/s, ở độ cao 300 m. Viên đá chạm đất sau khoảng thời gian?

A. 8.35 s
B. 7.8 s
C. 7.3 s
D. 1.5 s
Hiển thị lời giải
Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng có chiều dương hướng lên trên và gốc tại vị trí thả viên đá
Ta có : h = v0t + at2 / 2 với v0 = 5 m / s và a = – g = 9.8 m / s2
Suy ra 4.9 t2 – 5 t – 300 = 0
Vậy t = 8.35 s ( chọn ) ; t = – 7.33 s ( loại )

Câu 13: Một vật được thả rơi tự do từ một độ cao so với mặt đất thì thời gian rơi là 5 s. Nếu vật này được thả rơi tự do từ cùng một độ cao nhưng ở Mặt Trăng (có gia tốc rơi tự do là 1,7 m/s2) thì thời gian rơi sẽ là?

A. 12 s
B. 8 s
C. 9 s
D. 15.5 s
Hiển thị lời giải

Ta có : Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 14: Từ một độ cao nào đó với g = 10 m/s2, một vật được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc là 5 m/s. Sau 4 giây kể từ lúc ném, vật rơi được một quãng đường?

A. 50 m
B. 60 m
C. 80 m
D. 100 m
Hiển thị lời giải
Vật Lí lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập Vật Lí 10 có đáp án

Câu 15: Từ độ cao h = 1 m so với mặt đất, một vật được ném thẳng đứng hướng xuống với vận tốc 4 m/s. Cho g = 10 m/s2. Thời gian rơi của vật khi nó chạm đất là?

A. 0.125 s
B. 0.2 s
C. 0.5 s
D. 0.4 s
Hiển thị lời giải
Ta có : h = vot + 50% gt2 suy ra t = 0.2 s
Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 10 tinh lọc có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

dong-hoc-chat-diem.jsp

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment