Các kí hiệu trong kinh tế học vĩ mô

Ngày đăng: 17/11/2015, 16:12

CÁC KÝ HIỆU TRONG KINH TẾ VĨ MÔ &VI MÔ Ký hiệu AD AS Td Te VAT G Te PPF MB MC D S I E Qe Pe Qd Qs Pd Ps Pc PF EDp ESp TR U TU MU Cs Ps MSB MRS K L MP Tên ký hiệu Tổng cầu Tổng cung Thuế trực thu Thuế gián thu Thuế giá trị gia tăng Chi tiêu phủ Thuế Đường giới hạn khả sản xuất Lợi ích cận biên Chi phí cận biên Đường cầu Đường cung Thu nhập người tiêu dùng Điểm cân thị trường Lượng cân thị trường Giá cân thị trường Lượng cầu người mua Lượng cầu người bán Giá người mua sp Giá người bán nhận bán 1sp Giá trần Giá sàn Độ co giãn cầu theo giá Độ co giãn cung theo giá Doanh thu nhà sản xuất Lợi ích ( độ thỏa dụng ) Tổng lợi ích Lợi ích cận biên (độ thoải dụng cận biên ) Thặng dư người tiêu dùng Thặng dự người sản xuất Lợi ích ròng xã hội Tỷ lệ thay cận biên hàng hóa Vốn Lao động Năng suất cận biên VMPx MRTS TC Pk Pl FC VC TC AC AFC AVC ATC MC LTC LATC LMC TPr TR MR C I e E IM MS r W GNP D% V% GDP X VA GO IC NNP Y YD S Giá trị sản phẩm biên đầu vào x Tỷ suất thay cận biên Tổng chi phí Chi phí vốn Chi phí lao động Chi phí cố định ( chi phí bất biến ) Chi phí biến đổi ( khả biến, biến phí ) Tổng chi phí Chi phí bình quân Chi phí cố định bình quân ( định lý bình quân ) Chi phí biến đổi bình quân ( biến phí bình quân ) Tổng chi phí bình quân ( chi phí bình quân ) Chi phí cận biên ( chi phí biên ) Tổng chi phí dài hạn Tổng chi phí bình quân dài hạn Chi phí cận biên dài hạn Tổng lợi nhuận Tổng doanh thu Doanh thu cận biên Chi tiêu gia đình Đầu tư doanh nghiệp Tỷ giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ Tỷ giá đồng ngoại tệ so với đồng nội tệ Nhập Mức cung tiền Lãi suất Tiền lương Tổng sản phẩm quốc đân Chỉ số lạm phát Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm quốc nội Xuất Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất Chi phí trung gian Sản phẩm quốc dân ròng Thu nhập quốc dân Thu nhập quyền sử dụng Tiết kiệm C MPC C I S MPS T TA Tr MPM M0 MB U R mM D Ra Rb rb M V MD DB WN Đường IS Đường LM Wr WN PPI gp CPI AF Tiêu dùng tối thiểu Xu hướng Tiêu dùng cận biên Hàm tiêu dùng Hàm đầu tư Hàm tiết kiệm Xu hướng Tiết kiệm cận biên Thuế ròng Thuế thu nhập Các khoản trợ cấp Xu hướng nhập cận biên Tiền mặt Tiền sở Tiền lưu hành dân cư … Tiền mặt ngân hàng Số nhân tiền tệ Tiền gửi Lượng tiền dự trữ thực tế Tỷ lệ dự trữ thự tế Lượng tiền dự trữ bắt buộc Tỷ lệ dự trữ bắt buộc Số lượng tiền Cap độ quay vòng vốn Cầu tiền Cầu trái phiếu thực tế Tổng tài sản tài danh nghĩa Những tổ hợp khác lãi suất sản lượng Những tổ hợp khác lãi suất thu nhập Tiền công thự tế Tiền công danh nghĩa Chỉ số giá hàng sản xuất ( số bán buôn ) Tỷ lệ lạm phát Chỉ số giá hàng tiêu dùng Đường ngân sách người tiêu dùng … Thuế thu nhập Các khoản trợ cấp Xu hướng nhập cận biên Tiền mặt Tiền sở Tiền lưu hành dân cư … Tiền mặt ngân hàng Số nhân tiền tệ Tiền gửi Lượng tiền dự trữ thực tế Tỷ lệ dự trữ thự tế Lượng tiền… Nhập Mức cung tiền Lãi suất Tiền lương Tổng sản phẩm quốc đân Chỉ số lạm phát Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Tổng sản phẩm quốc nội Xuất Giá trị gia tăng Giá trị sản xuất Chi phí trung gian Sản phẩm… vòng vốn Cầu tiền Cầu trái phiếu thực tế Tổng tài sản tài danh nghĩa Những tổ hợp khác lãi suất sản lượng Những tổ hợp khác lãi suất thu nhập Tiền công thự tế Tiền công danh nghĩa Chỉ số giá hàng

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment