bandit trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Hey, you’re the kid who beat The Blind Bandit.

Cậu là đứa đánh bại Tướng Cướp Mù.

OpenSubtitles2018. v3

Across the desert they would form a train of camels to protect themselves from thieving bandits.

Dọc theo sa mạc, họ cần phải lập thành những đoàn người đi trên lạc đà nhằm tự bảo vệ trước các nhóm cướp.

WikiMatrix

Who is the bandit?

Tên cướp này là ai?

OpenSubtitles2018. v3

Here, put this bandit hat on.

Đây, đội cái mũ ăn trộm này vào.

OpenSubtitles2018. v3

Due to civil war and bandit activity, a division of destroyers had to be maintained in Chinese waters in addition to the regular gunboat patrols; and Smith Thompson was, on several occasions, assigned temporary duty with the Yangtze River Patrol and the South China Patrol.

Do những rối loạn dịch chuyển của cuộc Nội chiến Trung Quốc, một đội khu trục được giữ lại tại vùng biển Trung Quốc bổ trợ cho những đội pháo hạm tuần tra thường lệ, và trong nhiều dịp Smith Thompson được phân nhiệm vụ trong thời điểm tạm thời cùng đội Tuần tra sông Dương Tử và Tuần tra Nam Trung Quốc .

WikiMatrix

He’s agreed to help us catch the bandit if we drop all charges against him.

Hắn đồng ý giúp chúng ta bắt tên trộm nếu ta tha vô tội cho hắn.

OpenSubtitles2018. v3

Cao’s bandits are here!

Tào tặc đến, Tào tặc đến.

OpenSubtitles2018. v3

We’re bandits, will the army take us?

Chúng tôi là băng cướp, quân đội sẽ chấp nhận chúng tôi sao?

OpenSubtitles2018. v3

Bandits!

Quân cướp!

OpenSubtitles2018. v3

That little whack-kissing bandit!

Tôi đã hôn 1 tên cướp. Không.

OpenSubtitles2018. v3

On his appointment as governor, 25-year-old Herod promptly won himself the admiration of Jews and Romans alike by vigorously eliminating bands of bandits from his territory.

Hê-rốt được 25 tuổi khi làm chư hầu, ông nhanh chóng chiếm được cảm tình của dân Do Thái và La Mã, vì đã quyết liệt loại trừ các băng cướp khỏi địa hạt của mình.

jw2019

Bandits don’t need train tickets.

Kẻ cướp không cần có vé tàu.

OpenSubtitles2018. v3

What bandit will agree to that?

Ông tưởng bọn chúng sẽ nghe sao?

OpenSubtitles2018. v3

It’s a place that’s famous to a lot of you who know about the bandits, the dacoits who used to work up there.

Con sông này nổi tiếng đối với nhiều vị ở đây hiểu biết về những băng cướpthổ phỉ đã từng hoành hành ở đó.

QED

We lost it to bandits about a year later.

Bọn tôi bị cướp khoảng 1 năm sau đó.

OpenSubtitles2018. v3

In the campaign, the player undertakes a variety of missions, including defeating bandit tribes and eradicating religious cults, leading up to fighting a sworn enemy of Egypt in the last mission.

Trong chiến dịch này, người chơi sẽ phải tiến hành một loạt các nhiệm vụ, bao gồm cả việc đánh bại các bộ lạc thổ phỉ và tiêu diệt các giáo phái tôn giáo, sau cùng tuyên chiến với kẻ thù không đội trời chung trong nhiệm vụ cuối cùng.

WikiMatrix

Where we came from, one became a priest or a bandit.

Nơi chúng ta sinh ra, nếu như không muốn chết vì đói nghèo… hoặc làm thầy tu, hoặc làm cướp.

OpenSubtitles2018. v3

We were ten when you clubbed that bandit from behind

Năm 10 tuổi huynh từ đằng sau đánh tên Hoàng ác bá một côn.

OpenSubtitles2018. v3

Like most other shrikes, it has a distinctive black “bandit-mask” through the eye and is found mainly in open scrub habitats, where it perches on the tops of thorny bushes in search of prey.

Giống như hầu hết các chim bách thanh khác, nó có một “mặt nạ tên cướp” màu đen riêng biệt qua mắt và được tìm thấy chủ yếu trong môi trường bụi rậm mở, nó đậu trên ngọn của bụi gai để tìm kiếm con mồi.

WikiMatrix

They chased after bandits rustlers, Texas rednecks, Kiowas, Comanches….

Họ săn đuổi các tên cướp trộm bò, bọn lưu manh Texas, người Kiowa, người Comanche…

OpenSubtitles2018. v3

Churchill Schwartz is making out like a bandit right now with government funding.

Churchill Schwartz còn duy trì được... là nhờ tài trợ của chính phủ.

OpenSubtitles2018. v3

The bandits left at dawn.

Bọn chúng đi từ rạng sáng.

OpenSubtitles2018. v3

Zhu argued that Jesus was an ordinary illegitimate peasant child who became the leader of a band of mystical enthusiasts (with bandit elements) such as were often found in Chinese history.

Chu viết rằng Jesus chẳng qua là một mục đồng, một đứa con hoang bình thường để rồi sau đó trở thành thủ lĩnh của một nhóm những người hâm mộ kỳ bí (với những thành phần côn đồ) vẫn thường thấy trong lịch sử Trung Hoa.

WikiMatrix

Please use this money for the care of animals — Colton Harris Moore, (AKA: “The Barefoot Bandit“), Camano Island, WA.

Xin dùng tiền này để chăm sóc thú vật — Colton Harris-Moore, (Biệt danh: “Thổ phỉ chân đất”), Camano Island, WA.

WikiMatrix

The simple story, about a poor farming village in Sengoku period Japan that hires a group of samurai to defend it against an impending attack by bandits, was given a full epic treatment, with a huge cast (largely consisting of veterans of previous Kurosawa productions) and meticulously detailed action, stretching out to almost three-and-a-half hours of screen time.

Câu chuyện đơn giản, về một ngôi làng làm nông nghèo trong thời kỳ Sengoku của Nhật Bản đã thuê một nhóm samurai để bảo vệ dân làng, chống lại cuộc tấn công sắp xảy ra của bọn cướp, được xử lý một cách đầy kịch tính, với một dàn diễn viên khổng lồ (bao gồm phần lớn các diễn viên từng góp mặt trong các bộ phim trước đó của Kurosawa) và những hành động được mô tả tỉ mỉ chi tiết, có thời luượng kéo dài đến gần ba giờ rưỡi.

WikiMatrix

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment