SAE trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

However, at his friends’ urging, they got onto a boat and chased after Sae, and when they saw her, they rolled out a banner reading, “Good Luck Sae!”.

Tuy nhiên, sau khi bạn bè của mình thúc giục, họ đã lên một chiếc thuyền và đuổi theo Sae, và khi họ nhìn thấy cô, họ tung ra một biểu ngữ đọc, “Good Luck Sae!”.

WikiMatrix

SAE 2009 World Congress Special Opening Ceremonies to Feature Gov. Arnold Schwarzenegger” SAE.

Truy cập 15 tháng 5 năm 2008. ^ “SAE 2009 World Congress Special Opening Ceremonies to Feature Gov. Arnold Schwarzenegger” SAE.

WikiMatrix

I know Yoshiro jerks off to Sae, too!

Mình biết ngày thằng Yoshiro cũng muốn được chịch Sae mà…

OpenSubtitles2018. v3

Don’t you want to protect Sae?

Cậu không muốn bảo vệ Sae sao?

OpenSubtitles2018. v3

The important water resources are the Tha Sae and Rap Ro Rivers.

Các nguồn nước quan trọng ở đây là Tha Sae and Rap Ro rivers.

WikiMatrix

It begins in the year 2005 when Sae is traveling to her birthplace of Peggys Cove, Nova Scotia in Canada.

Cảnh mở đầu của phim là bắt đầu vào năm 2005 khi Sae đi du lịch đến thăm nơi mình sinh ra là Peggys Cove, Nova Scotia ở Canada.

WikiMatrix

Sae, I’m not that kind of man…

Sae, Tôi thật không phải là một người như vậy ah

OpenSubtitles2018. v3

Ditched Sae-byuk and stole her money.

Shin Ae bị nghiện trò gắp thú bông và lấy trộm tiền của Se Kyung.

WikiMatrix

If Sae’s in danger I have to save her!

Nếu như Sae gặp nguy hiểm, ta phải cứu cô ấy!

OpenSubtitles2018. v3

We have a new student, Sae Asami.

À hôm nay chúng ta có sinh viên mới, Sae Asami

OpenSubtitles2018. v3

He helps Sae find a night job teaching English at a cram school and became good friends with her.

Anh giúp Sae tìm thấy một công việc giảng dạy tiếng Anh đêm tại một trường học nhỏ và trở thành bạn tốt với cô ấy.

WikiMatrix

Sae is the girl of my destiny.

Sae là cô gái định mềnh từ bé của mình

OpenSubtitles2018. v3

And to protect Sae.

Và cón bảo vệ Sae nữa.

OpenSubtitles2018. v3

Sae is missing.

Sae mất tích

OpenSubtitles2018. v3

You think Sae’s the girl of your destiny?

Cậu nghĩ Sae là cô gái định mệnh đời cậu?

OpenSubtitles2018. v3

In 2006, Sae has moved back to Japan, and set up a school for children in her house.

Trong năm 2006, Sae đã di chuyển trở lại quê hương của mình, và mở một trường học cho trẻ em trong nhà.

WikiMatrix

Where are Miyuki and Sae?

Miyuki và Sae đang ở đâu?

OpenSubtitles2018. v3

Sae worked hard to get into a university while Kouhei always supported her.

Sae học hành chăm chỉ để có thể vào trường đại học trong khi Kouhei luôn luôn hỗ trợ cô.

WikiMatrix

Sae worries that their relationship will not last very long.

Sae lo ngại rằng mối quan hệ của họ sẽ không kéo dài lâu hơn.

WikiMatrix

Hence, when Sae managed to get into Waseda University, Kouhei at first refused to see her off.

Khi Sae đậu được vào Đại học Waseda, Kouhei lúc đầu đã từ chối gặp cô.

WikiMatrix

“LTE/SAE Trial Initiative (LSTI) Delivers Initial Results”.

Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2012. ^ “LTE/SAE Trial Initiative (LSTI) Delivers Initial Results”.

WikiMatrix

It wasn’t Sae!

Tại sao không thể ngay lập tức di chuyển đến con bé Sae trước?

OpenSubtitles2018. v3

Sae spotted a key in the truck parked at the porch.

Sae phát hiện một chìa khóa trong xe tải đỗ tại hiên.

WikiMatrix

In 1991, he presented a paper entitled “People Pods – Miniature Magnetic Levitation Vehicles for Personal Non-Stop Transportation” to the Society of Automotive Engineers (SAE) Future Transportation Conference in Portland, Oregon.

Năm 1991, ông cho trình bày một bài báo nhan đề “People Pods – Miniature Magnetic Levitation Vehicles for Personal Non-Stop Transportation” (People Pods – Phương tiện đệm từ trên cao thu nhỏ dành do loại hình giao thông vận tải không dừng cá nhân) cho Hiệp hội Kỹ sư Ôtô (SAE) tại Hội nghị Giao thông vận tải Tương lai ở Portland, Oregon.

WikiMatrix

Like Cheng Sae Joo, many who prefer treatment without blood have to transfer to other hospitals.

Giống như chị Cheng Sae Joo, nhiều người thích được trị bệnh không cần phải tiếp máu đã phải chuyển sang bệnh viện khác.

jw2019

Source: https://ku11.io
Category: Gái xinh

Leave a Comment