khiêu dâm trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Họ đã dùng các biểu ngữ và quảng cáo khiêu dâm để kiếm thu nhập.

They have created an industry with banners and porn ads to earn revenue.

QED

Nói chung, phim khiêu dâm được làm theo một số quy tắc.

In general, pornographic films follow a number of conventions.

WikiMatrix

Xem phim khiêu dâm, nghe lén điện thoại.

Watching porn, tapping phones.

OpenSubtitles2018. v3

Anh nghĩ thế này sẽ khiêu dâm hơn.

I thought this would feel sexier.

OpenSubtitles2018. v3

Thena, vụ web khiêu dâm, rồi mấy bộ đồ, em đang giao du với người xấu.

Thena, this, uh, this Web shit, those outfits, you fall in with some bad people.

OpenSubtitles2018. v3

Thật thế, chúng ta có tránh nhìn những hình ảnh khiêu dâm không?

Yes, will we refuse even to look at immoral images?

jw2019

Đây là thứ mà tôi gọi là sách báo khiêu dâm.

Now these are what I call pornography.

OpenSubtitles2018. v3

Cứ tiếp tục xem hình ảnh sách báo khiêu dâm đi.

Go ahead and view pornography.

LDS

Những ai ghét điều gian ác phải tập ghét tài liệu khiêu dâm.

Those who hate lawlessness must learn to hate pornography.

jw2019

Phụ nữ và tài liệu khiêu dâm

Preschoolers and Computers

jw2019

273 33 Tại sao nên tránh tài liệu khiêu dâm?

273 33 Why Avoid Pornography?

jw2019

Phim khiêu dâm ở Nam Phi phát thông điệp ” tình dục an toàn ”

South African porn film delivers ” safe sex ” message

EVBNews

Nó thậm chí không phải là khiêu dâm.

It wasn’t even erotic.

OpenSubtitles2018. v3

Angel hẹn hò với ngôi sao khiêu dâm James Deen trong sáu năm .

Angel dated fellow porn star James Deen for six years.

WikiMatrix

Tài liệu khiêu dâm lan tràn trên khắp các phương tiện truyền thông, đặc biệt là Internet.

Pornography pervades the media, especially the Internet.

jw2019

• mối nguy hiểm của việc xem tài liệu khiêu dâm?

• the dangers of watching pornography?

jw2019

Ví dụ: Lợi dụng, trả thù khiêu dâm, tống tiền

Examples: Predatory removals, revenge porn, blackmail

support.google

Đây là số ấn phẩm khiêu dâm lớn nhất từng bị bắt ở Anh.

It’s the largest amount of pornography ever seized in Britain.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy hoàn toàn tránh xa hình ảnh sách báo khiêu dâm.

Stay completely away from pornography.

LDS

Nó không phải là phim khiêu dâm.

It’s not like it’s porn.

OpenSubtitles2018. v3

Họ cũng trao giải cho phim khiêu dâm.

They give awards for porn too.

OpenSubtitles2018. v3

Rất dễ bị lôi cuốn để xem tài liệu không đứng đắn, ngay cả khiêu dâm.

It is easy to be lured into looking at suggestive, even pornographic, material.

jw2019

Yeah, well, Tao xin lỗi vì anh em Coen không xem mấy phim khiêu dâm mà tao xem.

Yeah, well, I’m sorry the Coen brothers don’t direct the porn that I watch.

OpenSubtitles2018. v3

Cuốn sách được coi là khiêu dâm vào thời điểm đó và đã bị cấm.

The book was considered obscene at the time and was banned.

WikiMatrix

Bạn học có thường gửi hình ảnh khiêu dâm cho bạn qua e-mail hoặc điện thoại không?

Are some of your schoolmates likely to send pornography via e-mail or cell phone?

jw2019

Source: https://ku11.io
Category: Gái xinh

Leave a Comment