Công thức vật lý 11 .Chương 1: Điện tích – điện trường doc

Ngày đăng: 28/06/2014, 00:20

CÔNG THỨC VẬT11 3.Chương I: ĐIỆN TÍCH ĐIỆN TRƯỜNG 1. Điện tích • Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. • Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ). 2. Điện tích nguyên tố có giá trị : e = 1,6. 10 -19 3. Electron là một hạt cơ bản có: • Điện tích q e = e = 1,6.10 -19 C • Khối lượng m e = 9,1.10 -31 kg 4. Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên tố q = ± ne 5. Công thức định luật Culông : ε = 1 2 2. . q q F k r ε là hằng số điện môi, phụ thuộc vào bản chất của điện môi. = 2 9 2. 9.10 N m k C 6. Công thức định nghĩa cường độ điện trường : = uur ur F E q 7. Lực điện trường tác dụng lên điện tích q 0 nằm trong điện trường : = ur ur F q E q > 0 : F ur ↓↓ E ur q < 0 : F ur ↓↑ E ur Độ lớn : = .F q E 8. Cường độ điện trường do một điện tích điểm tạo ra : Độ lớn: ε = 2. Q E K r với 2 9 2. 9.10 N m k C = Chiều: E ur hướng xa q nếu Q > 0; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 1 Vương Bá Quang E ur hướng vào q nếu Q < 0; 9. Công thức nguyên chồng chất điện trường : = + + + ur uur uur uur r 1 2 3 n E E E E E Trong đó 1 2 3 E E E E= + + ur uur uur uur là cường độ điện trường do các q 1, q 2, q 3 gây ra tại điểm ta xét. 10. Công của lực điện dịch chuyển điện tích từ M đến N : A MN = q. E. ‘ ‘M N Trong đó, ‘ ‘M N là hình chiếu của MN xuống chiếu của hướng một đường sức (một trục toạ độ cùng hướng với đường sức) 11. Công thức định nghĩa hiệu điện thế : = − = MN MN M N A U V V q 12. Công thức định nghĩa cường độ điện trường và hiệu điện thế ‘ ‘ MN U E M N = Ở tụ điện phẳng ta có : = U E d 13. Công thức định nghĩa điện dung của tụ điện: = Q C U C tính bằng Fara (F) micrôFara 1 F µ = 10 –6 F nanôFara 1 nF = 10 –9 F picôFara 1 pF =10 –12 F 14. Công thức điện dung của tụ điện phẳng theo cấu tạo: ε π =. .4. S C k d Với S là diện tích đối diện giữa hai bản tụ 15. Bộ tụ song song : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 2 Vương Bá Quang AB 1 2 3 n Q =Q +Q +Q + +Q = = = = = + + + 1 2 3 1 2 3 AB n AB n U U U U U C C C C C Nếu có n tụ giống nhau mắc ssong : Q = nQ 1 ; C = nC 1 Mạch mắc song song là mạch phân điện tích : Q 1 = 1 1 2. C Q C C+ Q 2 = Q Q 1 16. Bộ tụ nối tiếp: = + + AB 1 2 n 1 2 Q =Q =Q = =Q AB n U U U U = + + 1 2 1 1 1 1 b n C C C C Nếu có n tụ giống nhau mắc nối tiếp : U = nU 1 ; 1 AB C C n = Mạch mắc nối tiếp là mạch phân chia hiệu điện thế 2 1 1 2. C U Q C C = + U 2 = U – U 1 17. Tụ điện tích điệntích luỹ năng lượng dạng năng lượng điện trường: = = = điện trường : ε π = 2 9. 9.10 .8 E W V 19. Mật độ năng lượng điện trường: ε π = 2 9 9.10 .8 E W ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 3 Vương Bá Quang A B C 2 C 1 A B C 2 C 1 Chương II DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 1. Công thức định nghĩa cường độ dòng điện : q I t ∆ = ∆ Với dòng điện không đổi : q I t = 2. Điện trở vật dẫn :  Công thức định nghĩa : U R I =  Điện trở theo cấu tạo : . l R S ρ = ρ : điện trở suất, đơn vị : .mΩ  Sự phụ thuộc của điện trở theo nhiệt độ : [ ] 2 1 2 1 1 ( )R R t t α = + − α : hệ số nhiệt điện trở, đơn vị : K -1, độ -1 3. Công thức định nghĩa hiệu điện thế: = MN MN A U q (A : công của lực điện trường) 4. Suất điện động của nguồn điện A E q = (A : công của lực lạ ) 5. Suất phản điện của máy thu ‘ E A p q = 6. Công của nguồn điện : . .A E I t= 7. Công suất của nguồn điện : .P E I= 8. Hiệu suất của nguồn điện : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 4 Vương Bá Quang ( A’: phần điện năng chuyển hóa thành năng lượng khác không phải nhiệt ) U R H R r = = +E 9. Công của dòng điện : . .A U I t= 10. Công suất của dòng điện : .P U I= Mạch chỉ có R : 2 2. U P UI R I R = = = 11. Điện năng tiêu thụ của máy thu điện: 2. .. .. . p p A U I t A r I t E I t = = + 12. Công suất tiêu thụ của máy thu: 2. . p p P r I E I= + 13. Hiệu suất của máy thu: . 1 p r I H U = − 14. Định luật Ohm cho mạch kín có nguồn điện và máy thu: P P E -E I = R + r +r 15. Công thức định luật Jun – Lenxơ : 2. .Q R I t= 16. Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ có R AB AB AB U I R = A B 17. Định luật Ohm cho đoạn mạch có máy thu : AB I AB p AB U E R − = ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 5 Vương Bá Quang I A B E r 18. Định luật Ohm cho đoạn mạch có chứa nguồn điện : AB AB AB + R U E I = A B E r 19. Bộ nguồn nối tiếp : E r 1 E 2 r 1 2 E n r n A B b 1 2 n = E +E + + EE 1 2 b n r r rr = + + + Đặc biệt : nếu có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp : b b = n. r = n.r E E 20. Hai nguồn mắc xung đối E r 1 E 2 r 1 2 b 1 2 = E E E 1 2b r r r= + 21. Mắc song song bộ nguồn : Giả sử có n nguồn giống nhau mắc song song b b E = E r r = n 22. Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng: Giả sử có N nguồn giống nhau (E;r) được mắc thành n hàng, mỗi hàng có m nguồn nối tiếp ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 6 Vương Bá Quang I I I b b m.r r = n E = m.E Số nguồn : N = n.m 23. Bộ điện trở mắc nối tiếp 1 2 1 2 1 2 AB n AB n AB n U U U U I I I I R R R R = + + + = = = = = + + +  Nếu n điện trở giống nhau nối tiếp : . b U nU= , . b R n R=  Bộ điện trở nối tiếp là mạch phân thế : A B R 1 R điện trở điện trở giống nhau mắc song song : . b I n I=, b R R n = Bộ điện trở song song là mạch phân dòng : ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG 1. Suất điện động nhiệt điện E = α T. ∆t hay E = α T. ∆T α T hệ số nhiệt điện động, đơn vị K -1, phụ thuộc vào vật liệu làm cặp nhiệt điện. 2. Định luật I Faraday: Khối lượng của chất giải phóng ở điện cực trong hiện tượng điện phân: m = k.q =k.I.t k: là đượng lượng điện hoá của chất giải phóng ở điện cực, đơn vị kg/C 3. Định luật II Faraday: Khối lượng của chất giải phóng ở điện cực trong hiện tượng điện phân: 1 1. .. . A A m q It F n F n = = • F=96.500C/mol là số Faraday – là hằng số đối với mọi chất. • A: khối lượng mol nguyên tử của chất giải phóng ở điện cực. • N là hoá trị của chất giải phóng ở điện cực. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 8 Vương Bá Quang CÔNG THỨC VẬT LÍ 12 CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN 1. Phương trình động học của chuyển động quay a. Chuyển động quay đều: φ = φ o + ωt ; γ = 0 b. Chuyển động quay biến đổi đều: γ = hằng số • nhanh dần đều: γ.ω > 0 • chậm dần đều: γ.ω < 0 ω = ω o + γt φ = φ o + ωt + 2 1 γt 2 ω 2 – ω o 2 = 2γφ 2. Liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài : v = ωr 3. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm : • Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc: a t = Rγ • Gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vận tốc: a n = Rω 2 = 2 v R 4. Momen lực đối với trục quay: M = Fd 5. Momen quán tính của một số vật rắn đồng chất: * Vành tròn hay hình trụ rỗng: I = mR 2 * Đĩa tròn hay hình trụ đặc: I = 2 1 mR 2 * Quả cầu đặc: I = 5 2 mR 2 * Thanh mảnh có chiều dài l: I = 12 1 ml 2 6. Phương trình động lực học: M = Iγ 7. Momen động lượng : L = Iω * Định luật bảo toàn momen động lượng: I 1 ω 1 = I 2 ω 2 8. Động năng của một vật rắn quay quanh trục cố định: W đ = 2 1 Iω 2 CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ A. Con lắc lò xo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 9 Vương Bá Quang 1. Tần số góc: ω = m k = 2 π f = T π 2 2. Chu kì: T = ω π 2 = 2 k m π = 2 g l∆ π 3. Phương trình dao động: x = Acos ( ωt + φ) 4. Phương trình vận tốc: v = ω Asin ( ωt + φ) 5. Phương trình gia tốc: a = ω 2 Acos ( ωt + φ) = ω 2 x 6. Hệ thức độc lập: v 2 = ω 2 ( A 2 – x 2 ) * Khi qua vị trí cân bằng: v max = ωA 7. Năng lượng: * Thế năng: W t = 2 1 kx 2 * Động năng: W đ = 2 1 mv 2 * Cơ năng: W = 2 1 kA 2 = 2 1 mw 2 A 2 8. Lực tác dụng: * Con lắc nằm ngang: / F/ = kx / F max / = KA F min = 0 * Con lắc thẳng đứng: / F / = mg ± kx = k( ∆ l ± x) Ở biên dưới: / F max / = k( ∆ l ± A) Ở biên trên: F min = 0 |F| = k| Al −∆ | B. Con lắc đơn: 1. Tần số góc: ω = l g 2. Chu kì: T = ω π 2 = 2 g l π 3. Phương trình dao động ( li độ cong ): s = s o cos ( ωt + φ) ( li độ góc): α = α o cos ( ωt + φ) 4.Tốc độ: v = 0 cos(cos2 αα −gl ) 5. Lực căng dây: T = mg ( ) 0 3cos 2cos α α − 6. Năng lượng: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 10 Vương Bá Quang […]… lượng điện trường: WC = Cu 2 1 2 9 Năng lượng từ trường: WL= Li 2 10 Năng lượng điện từ: W = WC + WL ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 Từ thông qua mỗi vòng dây: Φ = BS cos α 2 Suất điện đông của khung dây: e = NBSω cos ( ωt + ϕ ) = EO cos ( ωt + ϕ ) I0 U ;U = 0 3 Gía trị hiệu dụng: I = 2 2 4 Mạch RLC nối tiếp: • Cảm kháng: ZL = Lω 1 • Dung kháng: ZC = Cω 7 Hiệu điện. .. Trang 13 Vương Bá Quang Đoạn mạch chứa R: uR = IoR cos φt π ) 2 π Đoạn mạch chứa C: uC = IoZ Ccos (ωt- ) 2 Đoạn mạch chứa RLC: u = IoZcos (ωt+φ) * Cho u = UO cos φt i = IO cos (ωt ) 6 Công suất của mạch điện: P = UI cosφ = IR2 7 Hiện tượng cộng hưởng: U * Zmin = R ; Imax = R 1 *ω= với ZL = ZC LC * u và i cùng… nguồn phát • Qui ước: lại gần tần số tăng; ra xa tần số giảm v ± vM f ‘= f v ± vS CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ c 1 Bước sóng: λ = cT = với c = 3.108m/s f 1 2 Tần số góc: ω = LC 3 Chu kì: T = 2π LC 1 4 Tần số: f = 2π LC 5 Điện tích: q = qocos ( ωt + ϕ ) 6 Cường độ dòng điện: i = ωqosin ( ωt + ϕ ) = IO sin ( ωt + ϕ ) … CHƯƠNG VII LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG A.Hiện tượng quang điện * Điều kiện để có hiện tượng quang điện: λ ≤ λ0 hc 1 Giới hạn quang điện: λ0 = A hc 2 Năng lượng photon: ε = hf = λ 2 mv0 3 Phương trình Anhstanh: ε = A + 2 2 mv 0 4 Điều kiện để dòng quang điện triệt tiêu: eU h = 2 5 Cường độ dòng quang điện bão hòa: Ibh = ne n = số electron bật ra trong một giây 6 Công suất bức xạ: P = N ε N = số photon đập vào… UC ; U = UR 8 Tần số của máy phát: f = np U 1 N1 I 2 = = 9 Máy biến áp: U 2 N 2 I1 Đoạn mạch chứa L: uL = IoZ Lcos (ωt+ 10 Công suất hao phí trên đường tải điện: ∆P = R P2 U2 CHƯƠNG VI SÓNG ÁNH SÁNG 1 Tán sắc ánh sáng: * sin i1 = nsin r1 * sin i2 = nsin r2 * A = r1 + r2 * D = i1 + i2 – A Trường hợp góc nhỏ: D = A ( n-1) 2 Giao thoa ánh sáng: kλD = ki với k = 0; ± 1;±2 • Vị trí vân sáng: x = a 1 … 2 + ( Z L − Z C ) 2 U L −UC ZL − ZC = UR R U R • Hệ số công suất: cos ϕ = R = U Z * ZL> ZC : mạch có tính cảm kháng; φ>0 * ZC> ZL : mạch có tính dung kháng; φ. CÔNG THỨC VẬT LÍ 11 3 .Chương I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 1. Điện tích • Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. • Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ). 2. Điện tích. e = 1,6. 10 -1 9 3. Electron là một hạt cơ bản có: • Điện tích q e = – e = – 1,6.10 -1 9 C • Khối lượng m e = 9,1.10 -3 1 kg 4. Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên. Quang A B C 2 C 1 A B C 2 C 1 Chương II DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 1. Công thức định nghĩa cường độ dòng điện : q I t ∆ = ∆ Với dòng điện không đổi : q I t = 2. Điện trở vật dẫn :  Công thức định nghĩa : U R I =  Điện

LÍ3.Chương I:1.• Có hai loạitích:dương vàâm. •kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ). 2.nguyên tố có giá trị : e = 1,6. 10 -19 3. Electron là một hạt cơ bản có: •q e =e =1,6.10 -19 C • Khối lượng m e = 9,1.10 -31 kg 4.của hạt (vật) luôn là số nguyên lầnnguyên tố q = ± ne 5.định luật Culông : ε = 1 2 2. . q q F k r ε là hằng sốmôi, phụ thuộc vào bản chất củamôi. = 2 9 2. 9.10 N m k C 6.định nghĩa cường độ: = uur ur F E q 7. Lựctác dụng lênq 0 nằm trong: = ur ur F q E q > 0 : F ur ↓↓ E ur q < 0 : F ur ↓↑ E ur Độ lớn : = .F q E 8. Cường độdo mộtđiểm tạo ra : Độ lớn: ε = 2. Q E K r với 2 9 2. 9.10 N m k C = Chiều: E ur hướng xa q nếu Q > 0; ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 1 Vương Bá Quang E ur hướng vào q nếu Q < 0; 9.nguyênchồng chất: = + + + ur uur uur uur r 1 2 3 n E E E E E Trong đó 1 2 3 E E E E= + + ur uur uur uur là cường độdo các q 1, q 2, q 3 gây ra tại điểm ta xét. 10.của lựcdịch chuyểntừ M đến N : A MN = q. E. ' 'M N Trong đó, ' 'M N là hình chiếu của MN xuống chiếu của hướng một đường sức (một trục toạ độ cùng hướng với đường sức)định nghĩa hiệuthế : = − = MN MN M N A U V V q 12.định nghĩa cường độvà hiệuthế ' ' MN U E M N = Ở tụphẳng ta có : = U E d 13.định nghĩadung của tụ điện: = Q C U C tính bằng Fara (F) micrôFara 1 F µ = 10 –6 F nanôFara 1 nF = 10 –9 F picôFara 1 pF =10 –12 F 14.dung của tụphẳng theo cấu tạo: ε π =. .4. S C k d Với S làđốigiữa hai bản tụ 15. Bộ tụ song song : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 2 Vương Bá Quang AB 1 2 3 n Q =Q +Q +Q + +Q = = = = = + + + 1 2 3 1 2 3 AB n AB n U U U U U C C C C C Nếu có n tụ giống nhau mắc ssong : Q = nQ 1 ; C = nC 1 Mạch mắc song song là mạch phân: Q 1 = 1 1 2. C Q C C+ Q 2 = QQ 1 16. Bộ tụ nối tiếp: = + + AB 1 2 n 1 2 Q =Q =Q = =Q AB n U U U U = + + 1 2 1 1 1 1 b n C C C C Nếu có n tụ giống nhau mắc nối tiếp : U = nU 1 ; 1 AB C C n = Mạch mắc nối tiếp là mạch phân chia hiệuthế 2 1 1 2. C U Q C C = + U 2 = U – U 1 17. Tụcóluỹ năng lượng dạng năng lượngtrường: = = = 2 2 1 1 1 2 2 2 Q W QU CU C 18. Năng lượng: ε π = 2 9. 9.10 .8 E W V 19. Mật độ năng lượngtrường: ε π = 2 9 9.10 .8 E W ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 3 Vương Bá Quang A B C 2 C 1 A B C 2 C 1 Chương II DÒNGKHÔNG ĐỔI 1.định nghĩa cường độ dòng: q I t ∆ = ∆ Với dòngkhông đổi : q I t = 2.trởdẫn : định nghĩa : U R I = trở theo cấu tạo :. l R S ρ = ρ :trở suất, đơn vị : .mΩ  Sự phụ thuộc củatrở theo nhiệt độ : [ ] 2 1 2 1 1 ( )R R t t α = + − α : hệ số nhiệttrở, đơn vị : K -1, độ -1 3.định nghĩa hiệuthế: = MN MN A U q (A :của lựctrường) 4. Suấtđộng của nguồnA E q = (A :của lực lạ ) 5. Suất phảncủa máy thu ' E A p q = 6.của nguồn:. .A E I t= 7.suất của nguồn: .P E I= 8. Hiệu suất của nguồn: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 4 Vương Bá Quang ( A’: phầnnăng chuyển hóa thành năng lượng khác không phải nhiệt ) U R H R r = = +E 9.của dòng:. .A U I t= 10.suất của dòng: .P U I= Mạch chỉ có R : 2 2. U P UI R I R = = =năng tiêu thụ của máy thu điện: 2. .. .. . p p A U I t A r I t E I t = = + 12.suất tiêu thụ của máy thu: 2. . p p P r I E I= + 13. Hiệu suất của máy thu:. 1 p r I H U = − 14. Định luật Ohm cho mạch kín có nguồnvà máy thu: P P E -E I = R + r +r 15.định luật Jun – Lenxơ : 2. .Q R I t= 16. Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ có R AB AB AB U I R = A B 17. Định luật Ohm cho đoạn mạch có máy thu : AB I AB p AB U E R − = ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 5 Vương Bá Quang I A B E r 18. Định luật Ohm cho đoạn mạch có chứa nguồn: AB AB AB + R U E I = A B E r 19. Bộ nguồn nối tiếp : E r 1 E 2 r 1 2 E n r n A B b 1 2 n = E +E + + EE 1 2 b n r r rr = + + + Đặc biệt : nếu có n nguồn giống nhau mắc nối tiếp : b b = n. r = n.r E E 20. Hai nguồn mắc xung đối E r 1 E 2 r 1 2 b 1 2 =E E E 1 2b r r r= + 21. Mắc song song bộ nguồn : Giả sử có n nguồn giống nhau mắc song song b b E = E r r = n 22. Bộ nguồn mắc hỗn hợp đối xứng: Giả sử có N nguồn giống nhau (E;r) được mắc thành n hàng, mỗi hàng có m nguồn nối tiếp ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 6 Vương Bá Quang I I I b b m.r r = n E = m.E Số nguồn : N = n.m 23. Bộtrở mắc nối tiếp 1 2 1 2 1 2 AB n AB n AB n U U U U I I I I R R R R = + + + = = = = = + + +  Nếu ntrở giống nhau nối tiếp :. b U nU= ,. b R n R=  Bộtrở nối tiếp là mạch phân thế : A B R 1 R 2 1 1 1 2 2 1 . R U U R R U U U  =  +   = −  24. Mắc song songtrở 1 2 1 2 1 2 1 1 1 AB n AB n AB n U U U U I I I I R R R R = = = = = + + + = + + + Nếu ntrở giống nhau mắc song song :. b I n I=, b R R n = Bộtrở song song là mạch phân dòng : 2 1 1 2 2 1 . R I I R R I I I  =  +   = −  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 7 Vương Bá Quang A B R 1 R 2 I 1 I 2 I Chương III: DÒNGTRONG CÁC MÔI1. Suấtđộng nhiệtE = α T. ∆t hay E = α T. ∆T α T hệ số nhiệtđộng, đơn vị K -1, phụ thuộc vàoliệu làm cặp nhiệt điện. 2. Định luật I Faraday: Khối lượng của chất giải phóng ởcực trong hiện tượngphân: m = k.q =k.I.t k: là đượng lượnghoá của chất giải phóng ởcực, đơn vị kg/C 3. Định luật II Faraday: Khối lượng của chất giải phóng ởcực trong hiện tượngphân: 1 1. .. . A A m q It F n F n = = • F=96.500C/mol là số Faraday – là hằng số đối với mọi chất. • A: khối lượng mol nguyên tử của chất giải phóng ởcực. • N là hoá trị của chất giải phóng ởcực. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 8 Vương Bá QuangLÍ 12 CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌCRẮN 1. Phương trình động học của chuyển động quay a. Chuyển động quay đều: φ = φ o + ωt ; γ = 0 b. Chuyển động quay biến đổi đều: γ = hằng số • nhanh dần đều: γ.ω > 0 • chậm dần đều: γ.ω < 0 ω = ω o + γt φ = φ o + ωt + 2 1 γt 2 ω 2 – ω o 2 = 2γφ 2. Liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài : v = ωr 3. Gia tốc tiếp tuyến và gia tốc hướng tâm : • Gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vận tốc: a t = Rγ • Gia tốc pháp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi về phương của vận tốc: a n = Rω 2 = 2 v R 4. Momen lực đối với trục quay: M = Fd 5. Momen quán tính của một sốrắn đồng chất: * Vành tròn hay hình trụ rỗng: I = mR 2 * Đĩa tròn hay hình trụ đặc: I = 2 1 mR 2 * Quả cầu đặc: I = 5 2 mR 2 * Thanh mảnh có chiều dài l: I = 12 1 ml 2 6. Phương trình động lực học: M = Iγ 7. Momen động lượng : L = Iω * Định luật bảo toàn momen động lượng: I 1 ω 1 = I 2 ω 2 8. Động năng của mộtrắn quay quanh trục cố định: W đ = 2 1 Iω 2 CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ A. Con lắc lò xo: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 9 Vương Bá Quang 1. Tần số góc: ω = m k = 2 π f = T π 2 2. Chu kì: T = ω π 2 = 2 k m π = 2 g l∆ π 3. Phương trình dao động: x = Acos ( ωt + φ) 4. Phương trình vận tốc: v =ω Asin ( ωt + φ) 5. Phương trình gia tốc: a =ω 2 Acos ( ωt + φ) =ω 2 x 6. Hệlập: v 2 = ω 2 ( A 2 – x 2 ) * Khi qua vị trí cân bằng: v max = ωA 7. Năng lượng: * Thế năng: W t = 2 1 kx 2 * Động năng: W đ = 2 1 mv 2 * Cơ năng: W = 2 1 kA 2 = 2 1 mw 2 A 2 8. Lực tác dụng: * Con lắc nằm ngang: / F/ = kx / F max / = KA F min = 0 * Con lắc thẳng đứng: / F / = mg ± kx = k( ∆ l ± x) Ở biên dưới: / F max / = k( ∆ l ± A) Ở biên trên: F min = 0 |F| = k| Al −∆ | B. Con lắc đơn: 1. Tần số góc: ω = l g 2. Chu kì: T = ω π 2 = 2 g l π 3. Phương trình dao động ( li độ): s = s o cos ( ωt + φ) ( li độ góc): α = α o cos ( ωt + φ) 4.Tốc độ: v = 0 cos(cos2 αα −gl ) 5. Lực căng dây: T = mg ( ) 0 3cos 2cos α α − 6. Năng lượng: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Trang 10 Vương Bá Quang [...]... lượngtrường: WC = Cu 2 1 2 9 Năng lượng từ trường: WL= Li 2 10 Năng lượngtừ: W = WC + WL 1 1 2 1 2 2 q0 = CU 0 = LI 0 = 2 2 2C CHƯƠNG V DÒNGXOAY CHIỀU 1 Từ thông qua mỗi vòng dây: Φ = BS cos α 2 Suấtđông của khung dây: e = NBSω cos ( ωt + ϕ ) = EO cos ( ωt + ϕ ) I0 U ;U = 0 3 Gía trị hiệu dụng: I = 2 2 4 Mạch RLC nối tiếp: • Cảm kháng: ZL = Lω 1 • Dung kháng: ZC = Cω 7 Hiệu điện. .. Trang 13 Vương Bá QuangĐoạn mạch chứa R: uR = IoR cos φt π ) 2 πĐoạn mạch chứa C: uC = IoZ Ccos (ωt- ) 2Đoạn mạch chứa RLC: u = IoZcos (ωt+φ) * Cho u = UO cos φt i = IO cos (ωt) 6suất của mạch điện: P = UI cosφ = IR2 7 Hiện tượnghưởng: U * Zmin = R ; Imax = R 1 *ω= với ZL = ZC LC * u và i cùng... nguồn phát • Qui ước: lại gần tần số tăng; ra xa tần số giảm v ± vM f '= f v ± vS CHƯƠNG IV: DAO ĐỘNGTỪ c 1 Bước sóng: λ = cT = với c = 3.108m/s f 1 2 Tần số góc: ω = LC 3 Chu kì: T = 2π LC 1 4 Tần số: f = 2π LC 5tích: q = qocos ( ωt + ϕ ) 6 Cường độ dòng điện: i =ωqosin ( ωt + ϕ ) =IO sin ( ωt + ϕ ) ... CHƯƠNG VII LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG A.Hiện tượng quang* Điều kiện để có hiện tượng quang điện: λ ≤ λ0 hc 1 Giới hạn quang điện: λ0 = A hc 2 Năng lượng photon: ε = hf = λ 2 mv0 3 Phương trình Anhstanh: ε = A + 2 2 mv 0 4 Điều kiện để dòng quangtriệt tiêu: eU h = 2 5 Cường độ dòng quangbão hòa: Ibh = ne n = số electron bật ra trong một giây 6suất bức xạ: P = N ε N = số photon đập vào... UC ; U = UR 8 Tần số của máy phát: f = np U 1 N1 I 2 = = 9 Máy biến áp: U 2 N 2 I1Đoạn mạch chứa L: uL = IoZ Lcos (ωt+ 10suất hao phí trên đường tải điện: ∆P = R P2 U2 CHƯƠNG VI SÓNG ÁNH SÁNG 1 Tán sắc ánh sáng: * sin i1 = nsin r1 * sin i2 = nsin r2 * A = r1 + r2 * D = i1 + i2 – Ahợp góc nhỏ: D = A ( n-1) 2 Giao thoa ánh sáng: kλD = ki với k = 0; ± 1;±2 • Vị trí vân sáng: x = a 1 ... 2 + ( Z L − Z C ) 2 U L −UC ZL − ZC = UR R U R • Hệ sốsuất: cos ϕ = R = U Z * ZL> ZC : mạch có tính cảm kháng; φ>0 * ZC> ZL : mạch có tính dung kháng; φ. CÔNG THỨC VẬT LÍ 11 3 .Chương I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG 1. Điện tích • Có hai loại điện tích: điện tích dương và điện tích âm. • Điện tích kí hiệu là q, đơn vị Culông ( C ). 2. Điện tích. e = 1,6. 10 -1 9 3. Electron là một hạt cơ bản có: • Điện tích q e = – e = – 1,6.10 -1 9 C • Khối lượng m e = 9,1.10 -3 1 kg 4. Điện tích của hạt (vật) luôn là số nguyên lần điện tích nguyên. Quang A B C 2 C 1 A B C 2 C 1 Chương II DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI 1. Công thức định nghĩa cường độ dòng điện : q I t ∆ = ∆ Với dòng điện không đổi : q I t = 2. Điện trở vật dẫn :  Công thức định nghĩa : U R I =  Điện

Source: https://ku11.io
Category: Toplist

Leave a Comment